top of page

LOKALER
 

”Party like there is a tomorrow”!  - Hållbarhetsarbetet handlar om att hitta fungerande strategier för verksamheten men också att skapa medvetenhet hos besökare och publik genom att synliggöra och utmana linjära beteenden med tilltalande cirkulära praktiker. 

 

Grunden i framgångsrikt hållbarhetsarbete är att mäta och analysera. Med en MFA (materialflödesanalys) synliggörs arrangemangets metabolism; alltså resursflöden in och ut ur verksamheten. För en mindre organisation kan det upplevas övermäktigt: men gräv där ni står! Stora steg kan tas med enkla åtgärder – mät, analysera och se själva!

Gäster som ska ackommoderas? 

Välj boende som speglar era hållbarhetsambitioner, är miljömärkt (t ex Svanenmärkt) och/eller har energi- och vattenbesparingsprogram. Ställ krav kring garanterat bra arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personalen. Hitta boende med bra kollektiva transportmöjligheter i förhållande till tågstation och festivalens / arrangemangets spelplatser.

 

Lägg energi på rätt saker…

1. Gör en energiutredning och spara på både kostnader och miljö.

2. Sätt specifika mål för energireduktion.

3. Skaffa tabell för regelbunden uppföljning av energireduktion.

 

Bygg hållbart

Vid renovering och lokalanpassningar använd Svanens kriterier. Tillse också att kemiska produkter som används vid byggnationen ska finnas med i Byggvarubedömningen, BASTA eller Sunda hus nivå A, B eller C+. Tillse att byggmaterial och installationsspill återvinns.

 

Snällt ute

Har ni lekutrymmen eller utegym? Välj bort mjuk asfalt och ha istället bark eller sand. 

 

Grön energi!

Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi några av vår tids största problem. Den förnybara energin tar aldrig slut, har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den sliter inte heller på naturen. Den bidrar med andra ord inte heller till global uppvärmning.

 

Dela med varandra

Jobbar alla samtidigt på samma ställe eller kan ni bli bättre på att dela på arbetsplatsens resurser? Kan ni arbeta hemma ibland för att undvika onödiga transporter och öka er produktivitet?

 

Dela med andra

Täcks era behov av att ni ansluter till ett co-working space och sparar kostnaden av ett permanent eget kontor?

 

Tänk "mindre"

Klarar ni er med mindre lokaler? ”Downsiza” och bli gröna på vägen!

 

Tänk "större"

Lokalisera ut verksamhet och arrangemang till platser där publiken finns, antalet kulturarrangemang är färre och / eller arbetstillfällen behövs. 

 

Bygger ni lager?

Kan lagerhållning ersättas med energieffektiv print-on-demand?  

 

Var har ni lager?

Kan lagret placeras mer effektivt för att minska avstånd mellan producent/-er eller slutdestination?

 

Möblera med begagnat
Det mesta kan hittas i andra hand, både att köpa och att hyra. Tänk på återvunnet innehåll, formaldehydfria, snabbt förnybara material, FSC-certifierade och / eller lokalt producerade.

 

Möblera medvetet

Tänk praktiskt kring materialval och möblemang. Ändamålsenlig inredning kombinerar design och funktion – både kort- och långsiktigt. Planera med inredning som håller. Köper du nytt ska det vara miljömärkt. 

 

Barnrum

Små människor – stora krav. Möblera särskilt aktsamt utan flamskyddsmedel och PFAS (finns i allt från möbeltextil till elektronik) och PVC med ftalater. (Naturprodukten ull har däremot inbyggt flamskydd!)

 

Möblera med energi

Se till att inte möbler blockerar elementen

 

Luftvärmepump?

Se till att rensa filtret regelbundet enligt anvisning!

Ljudnivåer

Kontinuerliga ljudnivåer från installationer, så som ventilation, bör inte överstiga 30 dBA (decibelA). Det finns också riktvärden för lågfrekvent buller.

 

Kallt inne?

Satsa på isolering – inte uppvärmning! Uppmärksamma särskilt att fönstren är täta mot drag.

 

Varmt inne?

Skapa skugga genom tunna gardiner och satsa på korsdrag istället för AC.

 

Ha skogräns på kontoret!

Ni drar in mindre smuts, behöver städa mindre, sliter mindre på mattor och golv och kan samtidigt bidra till ett mjukare arbetsklimat med lägre ljudvolym och mer hemtrevnad (som också kan medföra större ansvarskänsla för gemensamma resurser!)

 

Ha bra dörrmattor

Spara på golvet och resurs- och energiförbrukande städning med rätt dörrmattor

 

Ta hand om golvet

Se till att det finns tillräckligt med golvfinish för att undvika skador på golvet (och tillse att denna moppas eller skrubbas på och inte sprayas). 

 

Lokaler med inträde? 

Använd e-biljettsystem. Betänk att ni inte ska exkludera besökare som av olika anledningar inte kan utföra biljettärenden och betalningar online – ha ett alternativ för dem som behöver. 

 

Välkomna alla

Självklart tillgänglighetanpassade lokaler!

 

Inkludera över språkgränser

Se till att lokaler och hänvisningar är skyltade på lättläst svenska, med tydlig grafik och/eller gärna flera språk

 

Låt alla vara föräldrar

Självklart könsneutrala skötrum! 

 

Spola lagom

Toaletter bör vara snålspolande och ha två spollägen

 

Vaska inte!

Åtgärda rinnande toaletter och droppande kranar direkt

 

Resurseffektiv blandare

Med en smart blandare återgår handtaget automatiskt till lägre temperatur och flöde på vattnet.

 

Sensordrivna vattenkranar

Ha sensordrivna vattenkranar i allmänna utrymmen.

 

Duschar?

Installera duschmunstycken med låg vattenförbrukning, eller ännu hellre vattenåtervinnande duschar!

 

Synliggör och följ upp

Sätt specifika mål för vattenreduktion och gör tabell för regelbunden uppföljning av vattenreduktion.

 

Sänk inomhustemperaturen

Ett svalare kontor passar fler och den som fryser kan lättare klä på sig än omvänt. 

 

Investera i kvalitetssäkrad utrustning

Teknikparken har ofta hållbarhetspåverkan både miljömässigt och socialt. Gör ansvarsfulla produktval med hållbarhetscertifierade IT-produkter.

 

Bli mer energieffektiv

Välj vitvaror och teknik med bästa energiklass

 

Goodbye stand-by

Stäng av apparater du inte använder – ha dem inte på stand-by – och dra ännu hellre ur sladden helt och hållet!

 

Tillvarata befintligt ljus!

Förlägg aktiviteter utifrån lokalens förutsättningar för att maximera energieffektivitet. Bli bättre på att tillvarata ljuset genom att inte förhindra ljusinsläppet med tunga gardiner och föremål.

 

LED-belysning

Nyinköpta lågenergilampor ska ha en livslängd på minst 10 000 h 

 

Bara flitens lampa ska lysa

Släck lampor i rum som inte nyttjas!

 

Installera rörelsesensorer

Rörelsesensorer i korridorer och på toaletterna ser till att ni slipper onödiga energibovar

 

Dimmer

Dimmer låter er anpassa ljuset till för aktiviteten rätt ljusstyrka samtidigt som det sparar energi

Ljus utomhus

I arbetet med att skapa trygga miljöer kan belysning vara en viktig aspekt

 

Mörka hörn

Finns det ett inhägnat festivalområde kan det vara idé att runda hörnen på området för att undvika otrygga och trängda vrår

 

Oanvänt = ouppvärmt

Sänk temperaturen inomhus när lokalen inte nyttjas (intervall beroende av storlek och uppvärmningseffektivitet). Finns regelbundenhet? Överväg programmerad termostat.

 

En resursbesparande lapp

Säg nej till ODR (oadresserad direktreklam)

 

En resursbesparande insats

Kontakta företag som skickar ut adresserad reklam och be dem ta bort er från utskicket

 

Ta del av det senaste och var en del av framtiden 

Säg upp papperstidningen och skaffa onlineprenumeration till kontoret

 

Inred för minskat papperssvinn

Sätt upp whiteboardtavlor eller glastavlor i kontoret. I kommunikation gentemot besökare / publik kanske ni fördrar griffeltavlor, bokstavstavlor eller digitala affischskåp. 

 

Lätt att göra rätt

Tillse att sorteringskärl är enkelt tillgängliga och tydligt skyltade i (alla) era lokaler

 

Bryt helt med gamla vanor

Ta bort papperskorgar och ersätt dem med ”återvinningsstationer” som tvingar era besökare att reflektera och göra rätt.

 

Testa återvinnings-vouchers

Kräver bemannade återvinningsstationer men kan löna sig. Inlämning och sortering ger vouchers som gäller på arrangemanget/festivalområdet.

Ta in naturen

Gröna växter sprider trevnad, påminner om era hållbarhetsåtaganden och renar luften. Placera dem med omsorg, där de trivs i förhållande till värmekällor, sol och korsdrag så blir investeringen långsiktig. 

 

Ta ut kontoret

Ha möten ute i naturen – den friska luften, perspektivbytet och er rörelse har positiva effekter både på idéerna, gruppdynamiken, hälsan och välbefinnandet.  

 

Tillvarata vatten

Kan ni använda regnvatten, gråvattensystem och / eller luftkonditionerings- eller kylkondensat för behov som bevattning, spolning av toaletter eller brandskyddssystem?

 

Underhåll systemen systematiskt

Ta med filterbyten, rengöring av kylspolen, kalibrering av termostat, vattenläckagekontroller och spjälljusteringar i er befintliga underhållsplan. Kontrollera minst kvartalsvis att all energi- och vattenutrustning fungerar korrekt.

 

Underhåll för hållbarhet

Upprätta ett kvartalsvis underhållsprogram med logg för att inspektera och underhålla lös teknik och utrustning enligt tillverkarnas rekommendationer. 

 

Andra chansen

Laga istället för att köpa nytt!

 

Bra skryt!

Installera en sensor eller räknare som samlar och visar upp miljöbedrifter, t ex hur många cyklande besökare ni har, hur många pantmuggar som är i omlopp, hur mycket vatten era besökare sparar genom kloka miljöval osv. (Eller gå med i ett globalt community som påminner om något specifikt och för er relevant hållbarhetsperspektiv som ni kan rapportera vidare kontinuerligt.)

 

Skyt mer – gör mer!

Manifestera ert hållbarhetsarbete med synliga (och nyttiga) satsningar: låna ut solcellsdrivna laddare eller ha en träningscykel i foajén där besökare kan ladda telefonen genom att trampa igång den. Ni vill ju att folk ska uppmärksamma och dela vidare. Kan ni flytta ut programaktiviteter för att skapa synlighet, inkludering och mötesplatser för människor? På andra sätt integrera naturen och miljön i programmet? 

 

Sprid kunskap om andra gröna platser

Gör ett litet bibliotek med lokala gröna guider, vandrings- och cykelguider och information om den lokala miljön och bevarandeinsatser.

 

Påminn om de globala målen

Använd de globala målen för att synliggöra och upplysa om era hållbarhetsinsatser i era lokaler 

 

Biologisk mångfald?

Kan ni gynna biologisk mångfald med växter och insektshotell utomhus? Kanske ett grönt tak?

 

Tänk på fåglarna

Förebygg fågelkollisioner genom att markera era fönster

 

Grönt ute

Odla inhemska växter som är anpassade för klimatet så sparar ni vatten och energi

 

Ta hand om odlingarna

Mulcha med växtklipp och organiskt material i perennrabatter och andra odlingar

bottom of page