top of page

MÄNNISKOR
 

”Party like there is a tomorrow”!  - Hållbarhetsarbetet handlar om att hitta fungerande strategier för verksamheten men också att skapa medvetenhet hos besökare och publik genom att synliggöra och utmana linjära beteenden med tilltalande cirkulära praktiker. 

 

Grunden i framgångsrikt hållbarhetsarbete är att mäta och analysera. Med en MFA (materialflödesanalys) synliggörs arrangemangets metabolism; alltså resursflöden in och ut ur verksamheten. För en mindre organisation kan det upplevas övermäktigt: men gräv där ni står! Stora steg kan tas med enkla åtgärder – mät, analysera och se själva!

Lika lön för lika arbete?

En lönesättning baserad på tydligt utskrivna parametrar och kriterier är en bra utgångspunkt.

 

Personalhandbok

Risken för missförstånd och upplevd orättvisa minskar när alla medarbetare har tillgång till samma information. Handboken ska överskådligt informera om lagar, regler och rutiner som gäller för alla inom organisationen.

 

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en miljö fri från diskrimi­nering, trakasserier och kränkande behandling. Tillse att verksamhetens alla delar motverkar alla typer av diskriminering och främjar lika rättigheter och likabehandling. 

 

Tydliga pusselbitar i gemensamt pussel

Hade alla varit likadana hade ni inte kunnat åstadkomma det ni vill! Var tydlig med era olika funktioner – men också med att alla behövs! Anställda, frilans och volontärer – hur känner sig alla delaktiga och uppskattade?

 

Olika pusselbitar och mångfald

Utveckling drivs sällan av konsensus – se till att ni har olika kunskap, perspektiv och erfarenheter med er in i verksamheten!

 

Starka team

Skapa starka team genom helhetssyn, kommunikation och respekt. Alla ska veta att alla gör ett gott arbete.

 

Starka ledarskap

Skapa starka ledarskap genom lyhördhet och stringens. Passion kan smitta, men förmågan till saklighet är grundläggande för ett tryggt ledarskap. 

 

Medarbetare och möjliggörare

Glöm inte era andra möjliggörare. Mentorer, sponsorer och styrelsemedlemmar hör också till er gemenskap.

 

Inkludering i teori och praktik

Betänk att inkludering och likabehandling inte bara är ord på papper. Om de genomsyrar verksamheten lär de synas i organisationens alla led! Från förtroendeposter, ledning och medarbetare till gäster.

 

Kunskap om kärnvärden och hållbarhet

Se till att representanter för verksamheten är väl förtrogna med dess kärnvärden och kan redogöra för ert hållbarhetsarbete

 

Leverantörer och underleverantörer

Ta ansvar för hela produktionskedjan! De som jobbar för dig är inte bara de du ser, därför är det viktigt med medvetna val av leverantörer och produkter. Ställ krav!

 

Välj fairtrade!

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

 

Deltagare

Gäster, besökare och publik är era deltagare – hur gör ni dem delaktiga i er verksamhet? Tänk ”storytelling” och vad deltagare får med sig kort- och långsiktigt; vad vill de ha, vad får dem att dela upplevelsen och komma tillbaka?

 

Kärnvärden inifrån och ut

Sammanfattningen av era grundläggande och tidlösa värde­ringar ska vägleda det dagliga arbetet. Förankra dem i praktiken och diskutera om/hur er deltagare uppfattar dem.

 

Lyssna på dem som är närmast verksamheten

Var lyhörd för arbetskraftens synpunkter på arbete och rutiner. 

 

Studera arbetsrutiner ”på golvet”

Följ upp arbetsmiljön genom att avsätta tid till att delta på plats

 

Var aktsam om era volontärer

Är arbetets ansvarsbörda och omfattning rimligt en oavlönad funktion? Varför deltar volontärerna och hur kan organisationen bli ännu bättre på att möta volontärernas behov och målbild? Ha ömsesidighet som mål och ha som mål att volontärer återkommer i verksamheten – en bättre grogrund finns knappast!

 

Lyssna på besökare

Lyssna både genom att studera beteenden genom data och statistik, men också genom olika typer av utvärderingar (kan vara allt från digitala betygskort till intervjuer och enkäter)

 

Inkluderande prissättning

Hitta en prismodell som möjliggör att så många som möjligt kan delta i ert arrangemang. Utöver t ex pensionärs- och studentabatter, finns det andra motiverade prisjusteringar? 

 

Hands-on hållbarhetsarbetare 

Måna om hållbarheten för era lokalvårdare, oavsett det är ni själva eller andra så tillse att arbetsrutiner och städprodukter inte hälsovådliga. 

 

Synliggör och inkludera

Låt lokalvårdare ha inflytande över sina arbetstider. Städning under dagtid är ett koncept som syftar till att synliggöra och humanisera en yrkesgrupp som ofta osynliggörs och arbetar obekväma tider. Prata med varandra om vad som passar för er verksamhet. Lokalunderhåll är på många sätt en central del av hållbarhetsarbete. 

 

Personal på ödsliga timmar?

Synliggör arbetstider i förhållande till säkerhet. Diskutera med berörda hur kommunikationsmöjligheterna till och från arbetet ser ut och hur transportsträckor och arbetsmiljö upplevs under ödsliga timmar. Vad behövs för ökad trygghetsupplevelse? Kan arbetstiderna justeras?

 

Hantering av städprodukter

Tillse att det finns kunskap om hur städprodukterna ska användas, hanteras och lagras. Överdosering är ett vanligt problem. 

 

Miljömärkta produkter

Miljömärkt gynnar både naturen, djuren som bor där och människorna som hanterar produkterna och vistas i miljöerna där de används.

 

Skonsamma städmaskiner

Dammsugare ska vara energisnåla och utrustade med teleskoprör och HEPA-filter. De bör liksom annan teknisk städutrustning ha maximal ljudnivå om 70 dBA, helst lägre.

 

Information om användning

Tillse att bruksanvisningar för teknisk apparatur finns tillgängliga. Det gäller både för kontorsanställda och lokalvårdare – var och en ska kunna tillgå information om säkert handhavande och problemsökning. 

 

Hänsynstagande

Informera och för dialog med närboende om er verksamhet kan komma att påverka omgivningen. Genom att förekomma (och välkomna!) kan de flesta oros- och störningsmoment hanteras. 

 

En del av samhället

Kommunicera tydligt och självklart nolltolerans mot alla former av övergrepp och trakasserier. Ha dialog med hyresvärd/markägare, kommun, polis och brandskydd kring säkerhetsåtgärder och utmaningar.

 

Tänk efter innan du tar för givet

Arbeta normkritiskt!

 

Fortbildning

Utbilda er inom jämlikhet, mångfald och normkritik. 

 

Grönt team

Utse en person eller en arbetsgrupp som ansvarar för att leda hållbarhetsarbetet. Dela t ex upp arbetet mellan flera personer eller grupper utifrån olika områden, eller arbeta i olika tidsspann.

 

Engagera arbetskraften i hållbarhetsarbetet

Låt hållbarhet vara en kort men stadigvarande mötespunkt på alla interna möten

 

Påminn om ert hållbarhetsarbete

Låt hållbarhet vara en återkommande punkt i er utåtriktade kommunikation

 

Långa och bestående tack

Visa uppskattning utan snittblommor och cellofan! Ge bort välgörenhet eller medlemskap i vettiga organisationer

 

Plus på kontot? 

Grattis! Se till att återinvestera och hålla pengarna i gröna och etiska sparformer!

bottom of page